Preambula etického kódexu.

Spoločnosť EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o.  pomáha svojou činnosťou tvoriť svet okolo nás krajším. Prostredníctvom našej  obchodnej činnosti záhradkárskych potrieb a techniky vytvárame krajšie  prostredie záhrad ,okolia budov , miest a obcí. Prostredníctvom našej realizačnej činnosti vytvárame funkčné zelené športoviská, ihriská a nádherné parky.  Pracujeme  neustále s prírodou, formujeme jej tvar, tvoríme účelovú funkčnosť diela. Do našej práce vkladáme dušu a skúsenosti vždy s dôrazom na kvalitu diela a s dôrazom na životné prostredie.

Etický kódex spoločnosti EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o.  tvorí súbor vzájomne prepojených a záväzných princípov etiky , noriem správania , vzťahov a pravidiel platných a záväzných pre zamestnancov dodávateľov a odberateľov a iných obchodných partnerov. Etický kódex nastavuje hranice vzájomnej vnútro firemnej a mimo firemnej komunikácie, modelov správania a postojov.

Hodnotové piliere etického kódexu spoločnosti EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o

 • Čestnosť
 • Dôvera
 • Spokojnosť zákazníka
 • Spokojnosť zamestnancov a dobré pracovné prostredie
 • Dlhodobé partnerské vzťahy
 • Zodpovednosť
 • Sociálne cítenie a istoty
 • Kvalita práce a produktov
 1. Dobré meno spoločnosti EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o.

Spoločnosť  EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. za obdobie svojej pôsobnosti získala svojou prácou , činnosťou a komunikáciou s celým externým podnikateľským prostredím firmy svoje „dobré meno“.

„Dobré meno“ spoločnosti tvorí nehmotný majetok  a potenciál do budúcnosti. Titul „dobré meno „ spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. možno meniť i stratiť.  Najdôležitejším cieľom  tímu pracovníkov EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. je  „dobré meno“ spoločnosti chrániť a ďalej len zlepšovať . V záujme uchrániť povesť dobrého mena spoločnosti pristupujeme k partnerom , zákazníkom priateľsky s porozumením,  ale zodpovedne s prihliadnutím na všetky legislatívne podmienky transparentného podnikania.

 

 1. Vzťah zo zákazníkmi

Spoločnosť  EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. oslovuje svojím portfóliom služieb a produktov široké spektrum zákazníkom .

 • V oblasti predaja záhradkárskych potrieb a záhradnej techniky sú to najmä , avšak nielen zákazníci ktorí vyhľadávajú konkrétny produkt , mnohokrát potrebujú radu a riešenie problému. Pracovníci predajne pristupujú ku každému  zákazníkovi individuálne s porozumením a odporučením toho najvhodnejšieho. Zákazník je informovaný o parametroch a funkčnosti produktu ktorý kupuje.  Ceny produktov sú stanovené v zmysle obchodnej politiky výrobcov , dodávateľov a spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. Ceny sú prijateľné , na trhu bežné a  odrážajú kvalitu predávaných produktov.
 • V oblasti poskytovania služieb a realizácií oslovuje spoločnosť  EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. cielenú skupinu zákazníkov prevažne futbalové kluby , mestá a obce. Ku každému zákazníkov pristupujú pracovníci  individuálne . Snažia sa získať čo najviac informácií o problémoch zákazníka a následne tvoríme riešenia na mieru. Hľadáme  pre zákazníkov cesty medzi „možným a nemožným“ pri dodržaní  kvality , času a ekonomických možností.

 

 1. Vzťahy s obchodnými partnermi
 • Dlhoročnou pôsobnosťou  na trhu si spoločnosť  EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. vyprofilovala svojím obchodným prístupom a správaním sa na trhu  obchodných partnerov  – dodávateľov.  Vzťahy s dodávateľmi sú postavené na vzájomnej úcte a porozumení. EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. považuje vzťahy s dodávateľmi za dôverné.
 • Svojím partnerom poskytuje EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. všetky dôležité a vplyvné informácie  o ekonomickej situácií pravdivo a včas.
 • Zamestnanci EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. nesmú prijať od obchodných partnerov finančnú odmenu ani províziu.
 • Spoločnosť  EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o.  sa zaväzuje vytvárať pre svojich obchodných partnerov najmä avšak nielen subdodávateľov pri realizácií stavieb bezpečné prostredie. Obchodný partneri však zodpovedajú za svojich pracovníkov ich konanie a správanie.

 

 1. Vzťah k orgánom štátnej a verejnej správy, celospoločenský význam
 • EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o.  podniká v Slovenskej republike dodržiava a zaväzuje sa naďalej dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce so zakladateľskej listiny , rešpektuje zákon a riadi sa platnou legislatívou.
 • Spoločnosť riadne platí dane , a všetky povinné odvody sociálneho zabezpečenia, vedome sa nedopustila daňového úniku ani inej netransparentnej finančnej činnosti. Podporujeme regionálne rozvoj športu , kultúry , vzdelávania.
 • Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. neprispieva na činnosť žiadnej politickej strane ,sekte , inému náboženskému spolku.

 

 1. Vzťah ku konkurencií
 • Spoločnosť  EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. ctí a rešpektuje zdravé konkurenčné prostredie a dodržiava zákony ktoré určujú hranice konkurenčných vzťahov.
 • EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. nevyužíva nepoctivé spôsoby na získanie  informácií a tým aj výhod v súťaži proti konkurencii.

 

 1. Vzťahy na pracovisku spoločnosti EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o.
 • EUROGREEN -SLOVENSKO s.r.o. dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné legislatívnou – právne predpisy , normy nariadenia v personálnej oblasti.
 • Vzťahy k zamestnancom a vzťahy medzi zamestnancami sú postavené na vzájomnej úcte, dôstojnom rešpektovaní a tolerancií. Komunikácia na pracovisku musí byť vedená tak aby predchádzala vyhroteným situáciám , konfliktom. Pri vzniku situácie konfliktu je nutné vynaložiť maximálne úsilie na zmierenie oboch strán. Ak nedôjde k zmieru konfliktných strán bez zásahu tretej osoby situáciu rieši nadriadený príp. etická komisia.
 • Zamestnanci spoločnosti neposkytujú informácie verejnosti ani iným nezainteresovaným osobám . Dôverné informácie nemôžu byť použité – zneužité na osobné ciele zamestnanca. Zásadu mlčanlivosti sú zamestnanci povinný dodržiavať aj po ukončení pracovného pomeru.
 • Zamestnanci spoločnosti nie sú diskriminovaný z hľadiska vierovyznania národnosti , farby pleti. Spoločnosť netoleruje fyzickú, psychickú , sexuálnu a žiadnu inú formu zneužívania a šikanovania .
 • Pri kritike riešime problémy lokálne alebo celkové , neriešime len nie jednotlivcov. Spoločnosť počúva hlas a názory ostatných témy rozoberáme s profesionalitou a spoločne navrhujeme riešenia a implementujeme ich do života firmy.
 • Spoločnosť podporuje zamestnancov v kariérnom raste, poskytuje v rámci zaradenia a možnosti podporu odborného rastu, zlepšovanie zručností a schopností.
 • Zamestnanci sú odmeňovaný za odvedenú prácu mzdou, systém odmeňovania je tvorený smernicou podľa zaradenia a zodpovednosti. Odmena odzrkadľuje odvedenú prácu a pracovné nasadenie. Systém odmeňovania sa mení a spoločnosť sleduje aby bol spravodlivý a reálny.
 • Na všetkých externých aj interných pracoviskách firma dodržiava predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
 • Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. poskytuje priestor na vyjadrenie názorov a myšlienok svojich zamestnancov ktoré kreatívnym  a inovatívnym spôsobom podporia rozvoj firmy, zlepšia pracovný proces , pracovné prostredia , atmosféru na pracovisku.
 • Každý zamestnanec nesie zodpovednosť za svoje konanie vedomé i nevedomé pri plnení pracovných povinností . Pracovník nesmie brániť spolupracovníkom v iniciatíve, prípadne inak obmedzovať a sťažovať prácu ostatným pracovníkom.

 

 1. Vzťah k životnému prostrediu
 • Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO s.r.o. dlhodobí drží v rámci svojich aktivít a pôsobnosti na trhu stratégiu udržania kvality a zlepšovania životného prostredia.
 • Pri realizácií našich stavieb navrhujeme riešenia s minimálnym environmentálnym dopadom .
 • Separáciou a recykláciou odpadov podporujeme zmierniť negatívny vplyv na životné prostredie.

 

 1. Porušenie etického kódexu
 • Zistenie porušenia modelov správania , konania vyplývajúcich z etického kódexu riešia pracovníci spoločnosti okamžitým vzájomným pohovorom .
 • Pri závažnejšom zistení porušenia etických pravidiel spoločnosti sú pracovníci povinný oznámiť túto skutočnosť nadriadenému.
 • Nadriadený je povinný každé oznámenie preskúmať , zistiť dôvody nesprávneho konania a navrhnúť opatrenia na vyriešenie situácie