Udržiava sa na vašom ihrisku po daždi dlhodobo voda?

Máte problém s „blatovým“ trávnikom v jarnom a jesennom období? 

Zanalyzujeme  stav a funkčnosť vášho drenážneho systém. Navrhneme technologický postup riešenia vášho problému s odvodom prebytočnej vody. Pôvodný drenážny systém vieme sfunkčniť, nový môžeme vybudovať. Futbalové ihrisko je potrebné chápať ako technickú plochu ktorá musí mať určitú únosnosť aj v zrážkovo intenzívnom období, preto je nevyhnutný funkčný drenážny systém.  Realizujeme niekoľko spôsobov drenážnych systémov. Vhodnosť jednotlivých typov  drenáží volíme  na mieru podľa lokálnych podmienok a vašich možností. Zistíme lokálne možnosti a zdroje materiálov vhodných na použitie do drenáží. Drenážny systém navrhneme a následne zrealizujeme. Optimálne pružný a suchý povrch futbalového ihriska dokáže vytvoriť  vhodné a bezpečné podmienky pre vašich hráčov.

Popis normy drenážneho systému

Drenážny kanál vypĺňa triedená štrkodrva vrstvená podľa veľkosti frakcií klinovacou metódou. Technologicky najvhodnejší stavebný materiál na výstavbu drenážneho systému tvorí triedená štrkodrva z hornín nepodliehajúcich rozpadu vplyvom pôsobenia vody a času.
Stavebný materiál musí byť odolný proti mrazu, nesmie obsahovať žiadne rastlinám škodlivé ľahko-rozpustné zložky. Hmotnostný podiel karbonátov nesmie prekročiť 15 %.

Miera infiltrácie vody mod k* má byť > 5 mm/min a mala by byť < 20 mm/min. Pri stavebnom materiále s obsahom vody mod k* < 5 mm/min sa musí rozstup drenážneho potrubia zvoliť zodpovedajúco úzko. Línia zrnitosti stavebného materiálu má byť v oblasti rozdelenia zrnitosti podľa obr. 1.

Hmotnostný podiel zložiek s d < 0,063 mm smie byť nanajvýš 5 %. U prírodného kameňa s otvorenými pórami, napr. láva, smie byť podiel d < 0,063 mm nanajvýš 8 %.Stavené materiály s otvorenými pórmi zvyšujú schopnosť akumulovať vodu. S ohľadom na zladenie zrnitosti ku nosnej vrstve trávnika sa musí zvoliť podľa možnosti stavebný materiál bohatý na piesok.


Obr. 1 Rozsah rozdelenia zrna pre stavebné materiály drenážnych vrstiev