Plánujete zrealizovať výstavbu futbalového ihriska?

Vypracujeme vám projektovú dokumentáciu na mieru. Najvyšší komfort spôsobu výstavby futbalového ihriska je futbalové ihrisko so spodnou drenážnou stavbou, vyhrievaním, automatickým závlahovým systémom. To tvorí záruku dlhodobej kvality a funkčnosti hracej plochy. Navrhneme a dodáme všetky potrebné prvky na vybavenie športoviska.  Stavby pripravujeme a následne realizujeme podľa  normy DIN 18 035,  t.j. norma pre  intenzívne zaťažované športových trávnikov.

Výstavbou naša spolupráca nekončí, pravidelne sledujeme zhotovené dielo. Pravidelne vypracovávame  plán výživy trávnika na mieru, metodicky riadime zodpovedných pracovníkov údržby futbalového ihriska.  Realizujeme odborné regeneračné zásahy do trávnika.

Spojením našich dlhoročných  skúseností, zabudovaním kvalitných produktov, využitím profesionálnych technológií EUROGREEN tvoríme dlhodobo funkčné a spoľahlivé ihriská, a tým pomáhame k dosiahnutiu lepších výkonov, k pritiahnutiu spokojných divákov – fanúšikov.

Odborné informácie, základné pojmy a terminológia normy:

Základom budúcej kvality vášho futbalového trávnika je dodržanie technologických zákonitosti pri výstavbe ihriska. Možno konštatovať že všetkým popredným trávnikárskym špecialistom v Európe tvorí a určuje kvalitatívny predpis norma na trávniky – DIN 18 035 časť 4. …

Základová pôda
Základová pôda je tá pôda, na ktorej sa trávniková športová plocha zriaďuje. Rozdeľuje sa na podložie a podklad. Základová pôda znáša záťaž vrstiev, ktoré ležia nad tým, a má zabezpečovať predovšetkým rovinatosť týchto vrstiev. Zachytáva presakujúcu vodu alebo ju odvádza v súčinnosti s nosnou vrstvou trávnika, poprípade s odvodňovacími zariadeniami do odvodňovacieho odtoku.

Podložie
Podložie je prirodzene existujúca pôda. Ak sa podložie v hornej zóne vylepšuje osobitnými opatreniami, osobitne s ohľadom na priepustnosť vody a nosnosť, označuje sa táto zóna za vylepšené podložie.

Podklad
Podklad je navážka potrebná na výškové vyrovnanie na podloží. Ak sa podklad v hornej zóne vylepšuje osobitnými opatreniami, osobitne s ohľadom na priepustnosť vody a nosnosť, označuje sa táto zóna za vylepšený podklad.

Pláň zemného telesa
Pláň zemného telesa je technicky obrobený povrch základovej pôdy s určenými znakmi, ako je spád (sklon), výšková poloha a rovinatosť.

Odvodňovacie zariadenia
Odvodňovacie zariadenia sú zariadenia na prijatie a odvedenie presakujúcej vody. Môžu byť vytvorené ako drenážne ryhy s pripojením alebo bez pripojenia na drenážne potrubie, alebo ako drenážna vrstva.

Nosná vrstva trávnika
Nosná vrstva trávnika je vrstva ležiaca na základovej pôde, na pôdnej medzivrstve, resp. na drenážnej vrstve. Na základe svojich vlastností je to vrstva priepustná, intenzívne prestupiteľná koreňmi. Nosná vrstva trávnika akumuluje časť presakujúcej povrchovej vody. Prebytočnú vodu odovzdáva základovej pôde alebo odvádza do odvodňovacích zariadení, vytvára podmienky pre rast a vývoj trávnika.
Pri stavebných materiáloch, potrebných na zhotovenie nosnej vrstvy trávnika je potrebné rozlišovať medzi nosnými skeletovými stavebnými materiálmi a plnivom.
Plnivá sú látky na zlepšenie obsahu živín, resp. na zvýšenie schopnosti akumulácie vody a živín. Použiť možno len také látky, ktoré sú povolené a označené podľa zákona o hnojivách, resp. ktoré sú riadne deklarované ako prírodná a pomocná látka.

Zmes nosnej vrstvy trávnika má byť zložená tak, aby priepustnosť vody dosiahla mieru infiltrácie vody pri skúškach mod k* ≥ 0,9 mm/min.
Na zabezpečenie dostatočnej schopnosti akumulovať vodu nesmie byť pri zisťovaní hmotnostný obsah organických látok menší ako 1 %, avšak z dôvodov priepustnosti vody a nosnosti by hmotnostný podiel 3 % nemal byť prekročený. Línia zrnitosti nosnej vrstvy trávnika má byť v rozmedzí rozsahu distribúcie zrna, ktorý je znázornený v obr. 1.

Obr. 1. Rozsah rozdelenia zrna pre zmesi nosných vrstiev trávnika

Mačinový obklad
Mačinový obklad je porast nejakej plochy na športovanie, skladajúci sa z vhodných tráv.

Stavebný materiál
Drenážny kanál vypĺňa triedená štrkodrva vrstvená podľa veľkosti frakcií klinovacou metódou. Technologicky najvhodnejší stavebný materiál na výstavbu drenážneho systému tvorí triedená štrkodrva z hornín nepodliehajúcich rozpadu vplyvom pôsobenia vody a času.
Stavebný materiál musí byť odolný proti mrazu, nesmie obsahovať žiadne rastlinám škodlivé ľahko-rozpustné zložky. Hmotnostný podiel karbonátov nesmie prekročiť 15 %.
Miera infiltrácie vody mod k* má byť > 5 mm/min a mala by byť < 20 mm/min. Pri stavebnom materiáli s obsahom vody mod k* < 5 mm/min. sa musí rozostup drenážneho potrubia zvoliť zodpovedajúco úzko. Hmotnostný podiel zložiek s d < 0,063 mm smie byť nanajvýš 5 %. U prírodného kameňa s otvorenými pórmi, napr. lávy smie byť podiel d < 0,063 mm nanajvýš 8 %. Stavené materiály s otvorenými pórmi zvyšujú schopnosť akumulovať vodu. S ohľadom na zladenie zrnitosti ku nosnej vrstve trávnika sa musí zvoliť podľa možnosti stavebný materiál bohatý na piesok.Línia zrnitosti stavebného materiálu má byť v oblasti rozdelenia zrnitosti podľa obr. 2.


Obr. 2. Rozsah rozdelenia zrna pre stavebné materiály drenážnych vrstiev

Zaťaženosť futbalového ihriska
Trávnik je prírodné spoločenstvo tráv, ktoré podlieha poškodeniu počas využívania. Ihriskový typ trávnika má tzv. hranicu samoregeneračnej schopnosti, ktorá zabezpečí zregenerovanie trávnika po jeho bežnom poškodení bez nutnosti realizácie zložitejších caespestechnických zásahov. Ak využívaním trávnika prekročíme hranicu samoregenerácie, t.j. pokryvnosť porastu poklesne pod 75 %, dochádza k znižovaniu % pokryvnosti trávneho porastu oveľa rýchlejšie ako pri vyššej pokryvnosti. Počet odnoží na 1 dm² nie je dostatočný, na ploche sa začínajú objavovať prázdne miesta, rast trávnika sa spomaľuje. Toto poškodenie vyžaduje odbornejší trávnikársky zásah v podobe aerifikácie, vertikutácie, perforačného prísevu, pieskovania, prípadne hĺbkovo vibračného uvoľnenia.
Zaťaženosť futbalových trávnatých plôch možno prispôsobiť a prepočítať potrebám jednotlivých futbalových mužstiev vášho klubu:

  • ak trénuje na ihrisku 1 hráč 1 hodinu je zaťaženosť ihriska 1 hodina, ak trénujú 2 hráči 1 hodinu je zaťaženosť ihriska 2 hodiny za 1 časovú hodinu tréningu. Počas jedného zápasu je pohyb na ihrisku 11 + 11 + 3 t.j. 25 x 1,5 = 37,5 hod., zaokrúhľuje sa vždy smerom hore, t. j. 38 hodín,
  • ak trénujú na ihrisku mladší žiaci doporučujeme celkové číslo vynásobiť koeficientom 0,8 – 0,9 podľa obtiažnosti tréningu,
  • ak intenzívne trénujú na ihrisku muži aj za vlhkého počasia bude nutné celkové číslo vynásobiť zvyšovacím koeficientom 1,1 – 1,2.

Objektívnu zaťaženosť ihriska zistíme porovnaním súčtu herných a tréningových hodín s hodnotami pridelenými jednotlivým mesiacom.

Hodnoty maximálnej zaťaženosti v jednotlivých mesiacoch:

január február marec april máj jún
0 0 380 760 1140 1140
júl august september október november december
regenerácia 950 760 760 380 0

Rozšírený rozpis zaťaženosti trávnika podľa mesiacov a vegetačného cyklu tráv.

týždeň suchý povrch stredne vlhký povrch rozbahnený povrch
Marec 1.
2.
3.
4.
3 hod.
3 hod.
4 hod.
5 hod.
2 hod.
2 hod.
3 hod.
3 hod.
Len súťažný zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť
Apríl 1.
2.
3.
4.
5 hod.
5 hod.
5 hod.
5 hod.
3 hod.
3 hod.
3 hod.
3 hod.
Len súťažný zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť
Máj 1.
2.
3.
4.
6 hod.
7 hod.
7 hod.
7 hod.
5 hod.
5 hod.
5 hod.
5 hod.
Len súťažný zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť
Jún 1.
2.
3.
4.
8 hod.
9 hod.
9 hod.
regenerácia
6 hod.
7 hod.
7 hod.
trávnatej
Len súťažný zápas

plochy

Júl 1. – 4. regenerácia trávnatej plochy
August 1.
2.
3.
4.
6 hod.
8 hod.
8 hod.
8 hod.
5 hod.
6 hod.
6 hod.
6 hod.
Len súťažní zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť
September 1.
2.
3.
4.
6 hod.
6 hod.
6 hod.
6 hod.
4 hod.
4 hod.
4 hod.
4 hod.
Len súťažní zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť
Október 1.
2.
3.
4.
4 hod.
4 hod.
4 hod.
4 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
Len súťažní zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť
November 1.
2.
3.
4.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
Len súťažní zápas ak určí rozhodca, že nejde odložiť

Pri zostavovaní tréningového a súťažného plánu treba prispôsobiť potreby klubu zaťaženosti jednotlivých ihrísk. Rovnomerné zaťaženie tréningového ihriska možno regulovať častým používaním a presúvaním prenosných brán počas tréningu.