+421 377 888 010
obchod@eurogreensk.sk

Po - Pia 7:30 - 16.30

9.30 

Charakteristika produktu

PROTECT aerosolový prípravok na ničenie osích hniezd a ovadov v oblasti domu, záhrady, terasy, strechy. Výhody: Vďaka špeciálnej tryske je možné z bezpečnej vzdialenosti zasiahnuť lietajúci hmyz či samotné hniezdo., Vplyvom účinnej látky hmyz prakticky okamžite meravie a následne uhynie. Zloženie- účinná látka: 0,3g/kg cifenotrin , 0,1g/kg d-tetrametrin, 50/50g/kg propán;bután; Reg. č. bio/524/D/08/12/CCHLP

Návod na použite

Pred použitím nádobkou dôkladne poraste . Používajte opatrne !  Striekajte vo vzdialenosti 1-3 m, chrbtom od smeru vetra. Aplikujte priamo na hniezdo a na osy vo vnútri hniezda, tak aby bolo zasiahnuté celé hniezdo. Postup podľa potreby opakujte, pokiaľ sú v blízkosti ešte živé jedince. Aplikácia sa neodporúča za silného vetra a cez deň. Najlepšie je aplikovať ráno, keď sú osy ešte v hniezde a neaktívne, alebo po západe slnka, keď sa vracajú do hniezda a končí sa ich denná aktivita. Po aplikácii sa nedotýkajte hniezda, opatrne pozmetajte iba uhynuté jedince. Ošetrené hniezdo odstráňte až o 1-2 dni po aplikácii. Pokiaľ je hniezdo v uzatvorenom priestore, po aplikácii vyvetrajte. V prípade potreby môžete celý postup zopakovať.

Nádoba je pod stálym tlakom. Neprepichujte! Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 35oC ! Pri zahriatí sa môže nádoba roztrhnúť. Pozor, prípravok je vysoko toxický pre vodné živočíchy ! Prípravok nevdychujte !
Biocídny výrobok používajte bezpečne, pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Zoznam označení na bezpečné používanie R vety, S-vety

R12 Mimoriadne horľavý
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia
S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
Biocídny výrobok používajte bezpečne! Použitie:
Pred použitím nádobku dôkladne potraste. Striekajte zo vzdialenosti 1-3 m ,pokiaľ je pohyb hmyzu cielene na
hniezdo . Postup podľa potreby opakujte. Aplikujte skoro ráno pred východom slnka kým sú osy neaktívne ,
alebo po západe slnka , keď je hniezdo už plné a osy nie sú aktívne .
Pokiaľ je hniezdo v uzavretom priestore , následne vyvetrajte !
Prvá pomoc
Po nadýchaní – u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj, teplo. Privolajte lekára.
Pri náhodnom požití –Po požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody
a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc!
Pri kontaminácii očí – tieto vymývajte minimálne 15min. pitnou vodou, ak začervenanie pretrváva
zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára .
Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky – oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou
a mydlom.
Pri otrave alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekára a informujte ho o zložení prípravku a poskytnutej
prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom
v Bratislave 02/54774166
Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom
a uzatvorenom, oddelene od požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.
Zneškodnenie obalov a zostatkovej látky : Obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte
do komunálneho zberu.
Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

8 na sklade

Katalógové číslo: 3811 Kategórií: Značka:

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.5 kg

Podobný tovar

Granule proti mravcom 60 g, BROS

1.94 

Zobraziť

Loxiran mravčí bufet 2 x 20 ml + 2 dózy, NEUDORFF

11.80 

Zobraziť

FASTION BG – nástraha na mravce 60 g, PROTECT GARDEN

2.60 

Zobraziť