Medzi základné ošetrovanie založených trávnikov patrí závlaha.

Bez závlahy by porast bol nerovnomerný alebo by vôbec nevzišiel. Množstvo závlahy závisí od klimatických podmienok, zloženia pôdy a vrstiev, na ročnom období a teplotných podmienkach. Správny čas na zavlažovanie trávnika je skoro ráno. V každom prípade nie je vhodné zalievať trávnik v horúcich obedňajších hodinách. Optimálne prevlhčenie vegetačného substrátu je až do hĺbky 60 mm, u starších porastov až do hĺbky 120 mm. U novo založených porastov sa aplikuje v kratších časových intervaloch menšie množstvo doplnkovej závlahy.

Pri neodbornom spôsobe aplikácie závlahy, ako napríklad veľkom množstve vody alebo neprimeranom tlaku môžu dôjsť k vyplavovania plytko vysiatych semien. Najčastejšie k tomu dochádza pri závlahe hadicou.

Ďalšie riziko vyplýva z oneskorenia závlahovej dávky v období tepla, kde slabá koreňová sústava nestačí, resp. nemá k dispozícii vodu, pretože k jej strate došlo vplyvom vysokého výparu z rastlín a vegetačnej vrstvy. Výpar činí až 3 – 5 l H₂O z plochy 1 m² za deň, preto nikdy nesmie prísť k vyschnutiu novo založených trávnikov, pretože dochádza k odumieraniu mladých rastlín.

Najefektívnejším spôsobom je závlaha pomocou podpovrchového závlahového systému so zavlažovačmi. Tento systém je napojený cez elektromagnetické ventily do ovládanej jednotky. K vysunutiu zavlažovačov dochádza iba pri zavlažovaní a po ukončení zavlažovania sa znovu zasúvajú pod povrch trávnika. Zdrojom vody pre závlahu môže byť voda z vodných tokov, nádrží, dažďová, studničná alebo vodovodná. Voda z vodovodu je upravená pitná, a preto je ekonomicky najdrahšia. Najpoužívanejšou vodou je dažďová voda. Voda má vhodnú teplotu a vo väčšine prípadov aj vhodné zloženie. Nevýhodou je jej nerovnomerný a neovládateľný prísun. Voda z vodných tokov a nádrží môže obsahovať splavené živiny, herbicídy, pesticídy alebo rôzny odpad. Tento zdroj vody vyhovuje teplotou a množstvom. Studničná voda má vysoký obsah minerálnych látok, je veľmi studená a môže spôsobovať rastlinám teplotný šok.