Zbavíme vás problémov 

Rýchlou a profesionálnou metódou vykonáme renovačné a regeneračné práce, ktoré zabezpečia optimálnu funkciu  trávnika futbalového ihriska. Technologickým postupom systému EUROGREEN realizujeme po celom Slovensku desiatky týchto prác. Renovačnými zásahmi odstraňujeme problémy s nerovnosťou povrchu, ubitou vegetačnou vrstvou, riedkym trávnikom a ďalšími indikátormi signalizujúcimi potrebu renovácie trávnika. Pri regeneračných opatreniach zostáva spodná stavba trávnatého ihriska zachovaná. Využívame zvyškové funkcie trávnika, zlepšujeme kvalitu vegetačnej vrstvy a dopĺňame vhodné trávne druhy, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám. Súčasťou našej činnosti je bezplatne poskytované odborné trávnikárske poradenstvo, ktoré získava každý klub ako trvalý zákazník firmy EUROGREEN SLOVESKO.

Renovácia futbalového trávnika

Profesionálne zmena povrchu ihriska

Pravidelné využívanie futbalového ihriska na herný a tréningový proces zapríčiňuje viacero problémov, ktoré znižujú funkčnosť a ďalšiu využiteľnosť hracej plochy. Prispieva k tomu tiež nevhodná alebo nedostatočná caespestechnická údržba. Caespestechnické opatrenia patria medzi najdôležitejšie pracovné operácie, ktoré zlepšujú biologické, herné i estetické funkcie trávnika a sú nevyhnutné pre zdarný priebeh futbalového zápasu. Mali by sa vykonávať pravidelne počas celého vegetačného obdobia. Medzi najdôležitejšie patria: hnojenie, kosenie, zavlažovanie, odstraňovanie a oprava poškodených miest. K častým problémom na mnohých ihriskách patrí:

 • nerovný povrch alebo zhoršenie lokálnej roviny hracej plochy
 • zaburinenosť alebo riedky, poškodený trávnik z dôvodu nevhodného botanického zloženia
 • zhutnenie vegetačnej vrstvy kvôli nevhodnému substrátu
 • poškodenie bránkovísk na väčšej ploche

Množstvo spokojných futbalových klubov na Slovensku a v celej Európe využíva rokmi osvedčené a overené systémové technológie EUROGREEN v oblasti kvalitnej a rýchlej regenerácie futbalových trávnikov, ktoré sú tvorené:

 • zachovaním vegetačnej vrstvy pôvodného trávnika
 • špeciálnymi strojmi vyvinutými spol. EUROGREEN na regeneráciu futbalových trávnikov
 • výberom najlepších odrôd osiva tráv do trávnych zmesí EUROGREEN
 • dlhodobopôsobiacimi hnojivami EUROGREEN s vyváženým pomerom živín
 • caespestechnické operácie údržby ihriskových trávnikov metodikou EUROGREEN

Samozrejmosťou je bezplatne poskytované odborné trávnikárske poradenstvo a metodické vedenie zodpovedných pracovníkov klubu pre udržanie dlhodobej kvality diela.

Po dôkladnej analýze stavu ihriska

 • ZANALYZUJEME stav a navrhneme riešenie
 • ODSTRÁNIME vrchnú vrstvu časti trávnika v profile 2 – 3 cm
 • ZREKULTIVUJEME vegetačnú vrstvu, čím zlepšíme priepustnosť vody a obsah pôdneho vzduchu
 • DOPLNÍME fyzikálne a organické komponenty, zlepšujúce vlastnosti vegetačnej vrstvy
 • ZROVNÁME plochu s následnou predsejbovou prípravou
 • ZALOŽÍME nový trávnik výsevom, alebo položením trávnika predpestovaného či hybridného

Rýchlou realizáciou tak možno získať nový povrch ihriska bez nerovností, lepšiu štruktúru vegetačnej vrstvy, novozaložený trávnik pre intenzívne zaťaženie so zodpovedajúcim druhovým zložením, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky pre tréning a hru.

Trávniky s umelým povrchom – umelým vláknom podliehajú viacerým vplyvom prostredia. Časom umelé vlákno stvrdne, zašpiní sa, zásypový materiál stratí svoju schopnosť pruženia.  Vzniká možnosť podkĺznutia hráčov, možnosť úrazu. Uvoľnením zásypového materiálu, prečistením vlákna trávnika, odstránením nečistôt sa obnovia pôvodné funkcie trávnika a eliminuje sa zatvrdnutie jeho vlákien. Vykonáme nasledovné:

 • SKONTROLUJEME jednotlivé spoje, príp. nerovnosti hracej plochy
 • ZMERIAME výšku vlasu a jeho opotrebenie a na základe toho zistíme mieru opotrebenia umelej trávy a odvodíme jej životnosť
 • PREVERÍME zhutnenie športoviska a priepustnosť vody
 • ODSTRÁNIME hrubé nečistoty a mach pomocou strojov na údržbu umelých povrchov
 • VYTRIEDIME, resp. nahradíme vrchnú vrstvu plniaceho materiálu špeciálnym zariadením

Regenerácia futbalového trávnika

Základné procesy a technologický popis regeneračných zásahov

.Vertikutácia strojom AMAZONE GRASSHOPER svojimi husto poukladanými rotujúcimi nožmi dôkladne odstráni z trávnika všetku starinu a odpad, ktoré sú podtlakom nasávané do zásobníka. Zariadenie dobre zrovnáva nerovnosti spôsobené herným alebo tréningovým procesom, prípadne ďalšími činiteľmi. Vertikutácia sa vykonáva dvakrát ročne. Prvá od polovice apríla začiatkom mája, druhá v období august až september. Pri silne zaťažovaných trávnikoch alebo častom kosení by sa mala urobiť ešte raz, a to koncom leta.

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika plnými / dutými hrotmi strojom VERTI-DRAIN podporí prísun pôdneho vzduchu do jeho spodnej časti vegetačnej vrstvy. Touto operáciou sa podporí migrácia živín v pôde a výrazne zlepší schopnosť trávnika odvádzať vlahu do spodných drenážnych vrstiev alebo podložia. Po tejto operácii je vhodne zaradiť pieskovanie trávnika z dôvodu zlepšenia fyzikálnych vlastnosti vegetačnej vrstvy. Hĺbkové prevzdušnenie trávnika sa vykonáva v dobe, keď tráva aktívne  rastie,  aby sa mohla  rýchlo zotaviť. Zotavenie trvá cca. 15 dní. V studených oblastiach je aerifikáciu najlepšie vykonávať v máji až septembri. V teplých oblastiach: od konca jari až do neskorého leta.

Aerifikácia bez prísevu / s prísevom strojom EUROGREEN RASEN-PERFORATOR zabezpečí mechanické prevzdušnenie trávnika do hĺbky cca. 40 – 50 mm s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností, hlavne vzdušného a vodného režimu zhutneného vegetačného substrátu. Podporí sa tým hlavne priepustnosť a regenerácia koreňov, zvýši sa biologická aktivita vegetačného substrátu a podporí sa výmenu plynov v pôde s odľahčením vrchnej  vrstvy.  Operácia aerifikácie s prísevom vytvorí na 1 m² 800 – 1000 aerifikačných otvorov do ktorých stroj rovnomerne prisieva regeneračnú ihriskovú miešanku v nastaviteľnej dávke, približne od 15 – 35 g/m² podľa poškodenia a hustoty porastu. Podmienku perforačného prísevu tvorí prerušenie tréningovej činnosti na ihrisku na čas nevyhnutne potrebný rast a vývoj porastu novovýsevu, príp. mačiny trávnika, t. j. min. 15 až dní podľa aktuálneho stupňa poškodenia ihriska. Ihriskové trávniky odporúčame aerifikovať s prísevom min. 1 – 2 krát do roka.

Pieskovanie strojom EUROGREEN PORTAX 3000 slúži na vylepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie podielu kremičitej zložky. Ak sa pieskovanie používa spolu s aerifikáciou možno dosiahnuť aj v ílovitých pôdach zlepšenie štruktúry vegetačnej vrstvy. Piesok zabezpečí rýchlejšie obsychanie povrchu po dažďových zrážkach. Používa sa piesok s priemerom zŕn 0,25 – 2,00 mm., s obsahom kremičitého zrna > 80 % Obsah vápnika obsiahnutý v piesku by nemal prekročiť hodnotu 5 %. Vibračný samonakladací  automat rovnomerne navrství – zapieskuje celú plochu. Pieskovanie je pre trávnik potrebné realizovať pravidelne spolu s aerifikáciou min. 2 x do roka v jednorazovej dávke 50 t / 7 200 m².

Vyrezávanie trávnika strojom HUSQVARNA SC 18 spoľahlivo vyreže poškodený trávnik v najviac namáhaných častiach futbalového ihriska, ako je napríklad bránkovisko. Trávnik na takomto mieste je praktické nahradiť novou mačinou tak, že sa pôvodná podreže, odstráni a na jej miesto po vyrovnaní a vylepšení vegetačnej vrstvy položí nová – predpestovaná. Ošetrené miesto možno zaťažovať už týždeň po výmene.

Smykovanie zaťahovacími sieťami je pracovná operácia, ktorá slúži na rozhrnutie nerovností na povrchu trávnika, rozrušovanie rozpadajúcich sa zbytkov po aerifikácii a zrovnanie tejto zeminy prípadne piesku na povrchu pôdy. Urovnajú a rozhrnú sa tiež prípadné nerovnosti spôsobené krtincami, alebo chodbičky po myšiach alebo hrabošoch. Smykovanie by sa malo stať bežným regeneračným ošetrením v priebehu vegetačnej sezóny, ktoré môže nahradiť úlohu valcovania.  Najvhodnejšie  obdobie  pre tento úkon je obdobie rýchleho rastu tráv a to skorá jar alebo jeseň. Využívajú sa zaťahovacie siete, ktoré sa používajú k plošnému smykovaniu menších plôch.

Aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom ramenovým postrekovacím vozíkom je taktiež vhodné zaradiť, pretože trávnik podlieha náletovej introdukcíi burín a napádajú ho rôzne choroby i škodcovia. Dôležitý je výber a kombinácia vhodných herbicídnych, fungicídnych a zoocídnych prípravkov rovnomerne aplikovaných samopojazdovým zariadením.