Vplyvom využívania ihriskového trávnika

dochádza k poškodeniu lokálnej roviny, zhutneniu, zníženiu počtu trávnych jedincov. Zanalyzujeme stav faktorov poškodenia trávnika: jeho celkové prekorenenie, zhutnenie, zaburinenie, hustotu, poškodenie lokálnej roviny. Na základe analýzy vám navrhneme a následne zrealizujeme súbor regeneračných zásahov do trávnika. Optimalizujeme živinový režim.  Základná spodná stavba – základové teleso ihriska zostáva v pôvodnom stave. V reálne krátkom čase 1 – 2 dní kompletne zregenerujeme celú plochu. Ihrisko bude následne opäť plne využiteľné v relatívne krátkom čase 6 – 8 týždňov. Po regenerácií priebežne s vami sledujeme rast a vývoj porastu nového zregenerovaného trávnika.

V prípade záujmu o renováciu alebo regeneráciu trávnika futbalového ihriska, či  ďalšie informácie, neváhajte volať:

 • Ing. Marián Baboš,  t. č. 0905 668 505
 • Ing. Roman Šmajstrla, t. č. 0905 432 428

 

Indikátory signalizujúce potrebu regeneračného zásahu 

Problém s „blatovým“ trávnikom po daždi v jarnom a jesennom období

Optimálne pružný a suchý povrch futbalového ihriska dokáže vytvoriť vhodné a bezpečné podmienky pre hráčov. Futbalové ihrisko je potrebné chápať ako technickú plochu ktorá musí mať určitú únosnosť aj v zrážkovo intenzívnom období, preto je nevyhnutný funkčný drenážny systém. Zanalyzujeme stav a funkčnosť drenážneho systém. Navrhneme technologický postup riešenia problému s odvodom prebytočnej vody. Pôvodný drenážny systém vieme sfunkčniť, nový môžeme vybudovať. Realizujeme niekoľko spôsobov drenážnych systémov. Vhodnosť jednotlivých typov drenáží volíme na mieru podľa lokálnych podmienok a možností. Zistíme lokálne možnosti a zdroje materiálov vhodných na použitie do drenáží. Drenážny systém navrhneme a následne zrealizujeme..

Trávna mačina sa na ihrisku ľahko vytrháva, nie je kompaktná a korene sú veľmi krátke a plytké, trávnik vykazuje vysoký podiel nevhodných tráv, hlavne Lipnice ročnej.

Ide o nevhodné botanické zloženie trávnika, jeho dlhoročné využívanie a záťaž, ale aj nesprávnu caespestechnickú údržbu a nepravidelnú výživu. Systémy EUROGREEN ponúkajú technológiu rýchlej renovácie botanického zloženia. Porast s nevhodným zložením odrežeme alebo odfrézujeme. Vegetačnú vrstvu následne vyprofilujeme a na pripravenej pláni založíme nový trávnik technológiou výsevom alebo položením predpestovanej mačiny.

Umelý trávnik stratil pružnosť a svieži vzhľad, je na ňom špinu a mach

Trávniky s umelým povrchom – umelým vláknom podliehajú viacerým vplyvom prostredia. Časom umelé vlákno stvrdne, zašpiní sa, zásypový materiál stratí svoju schopnosť pruženia.  Vzniká možnosť podkĺznutia hráčov, možnosť úrazu. Uvoľnením zásypového materiálu, prečistením vlákna trávnika, odstránením nečistôt sa obnovia pôvodné funkcie trávnika a eliminuje sa zatvrdnutie jeho vlákien. Vykonáme nasledovné:

 • skontrolujeme jednotlivé spoje, príp. nerovnosti hracej plochy,
 • zmeriame výšku vlasu a jeho opotrebenie a na základe toho zistíme mieru opotrebenia umelej trávy a odvodíme jej životnosť.
 • skontrolujeme zhutnenie športoviska a priepustnosť vody,
 • hrubé nečistoty a mach odstránime mechanicky pomocou strojov na údržbu umelých povrchov.
 • špeciálnym zariadením vytriedime, resp. nahradíme vrchnú vrstvu plniaceho materiálu,

Časový plán regenerácie, renovácie futbalového ihriska spadá do obdobia letnej hracej prestávky, t. j. do obdobia mesiacov jún – júl. Tieto mesiace síce nie sú veľmi optimálne z hľadiska rastu tráv, ale umožňujú ďalšiu hraciu pauzu, kedy má trávnik možnosť regenerácie.


Základné procesy a technologický popis
regeneračných zásahov

.

Vertikutácia vertikutačným rámom EUROGREEN

Vertikutácia je po kosení najdôležitejším krokom v starostlivosti o trávnik. Vertikutácia slúži na prevzdušnenie mačinovej vrstvy trávnika a na odstránenie stariny a opadu. Vertikutáciou sa zvyšuje cirkulácia vzduchu, zrýchli sa priesak vody a živín do vegetačnej vrstvy.
Vertikutačná rámová brána vyrovná nerovnosti trávnika po zime, zároveň vyrovná lokálne miesta poškodené herným a tréningovým procesom. Starina a opad je pojazdom vyčesávaná ihlicami a následne zozbieraná výkonným vysávacím zariadením. Husto poukladané ihlice rozrušia a zapracujú do porastu trávnika exkrementy ktoré vznikli aktívnou činnosťou dážďoviek.
Vertikutácia sa vykonáva dvakrát ročne. Prvá od polovice apríla začiatkom mája, kedy je tráva už schopná regenerácie, druhá sa môže vykonávať v období august až september – vtedy je trávnik ešte stále schopný regenerovať. Nevykonáva sa neskoro na jeseň. Pri silne zaťažovaných trávnikoch alebo častom kosení by sa mala urobiť ešte raz, a to koncom leta, aby sa mach a choroby nemohli usadiť cez zimu vo vrstve trávnej plsti.
.

Vertikutácia strojom AMAZONE

Profesionálny vertikutátor AMAZONE Grasshopper rotujúcimi vertikutačnými nožmi dôkladne odstráni z trávnika všetku starinu a opad. Husto poukladané vertikutačné nože rozrušia a zapracujú do porastu trávnika exkrementy ktoré vznikli aktívnou činnosťou dážďoviek a poškodené miesta herným procesom. Vertikutačná biomasa je podtlakom nasávaná do zásobníka.
Trávnik zostáva po vertikutácií čistý. Zariadenie dobre zrovnáva nerovnosti spôsobené herným alebo tréningovým procesom prípadne činnosťou krta alebo dážďoviek.
.

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika plnými / dutými hrotmi strojom VERTI-DRAIN

Hĺbkové prevzdušnenie trávnika cca. 120 – 170 mm podporí prísun pôdneho vzduchu do jeho spodnej časti vegetačnej vrstvy. Touto operáciou sa podporí migrácia živín v pôde a výrazne zlepší schopnosť trávnika odvádzať vlahu do spodných drenážnych vrstiev alebo podložia. Trávnik možno po prevzdušnení použiť na herný a tréningový proces po cca. 10 – 15 dňoch. Po tejto operácii je vhodne pieskovanie trávnika z dôvodu zlepšenia fyzikálnych vlastnosti vegetačnej vrstvy.
Hĺbkové prevzdušnenie trávnika sa vykonáva v dobe, keď tráva aktívne rastie, aby sa mohla rýchlo zotaviť. Zotavenie trvá 15 dní. V studených oblastiach je aerifikáciu najlepšie vykonávať v máji až septembri. V teplých oblastiach: od konca jari až do neskorého leta.
.

Aerifikácia bez prísevu / s prísevom strojom EUROGREEN RASEN-PERFORATOR

Mechanické prevzdušnenie trávnika do hĺbky cca. 40 – 50 mm s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností, hlavne vzdušného a vodného režimu zhutneného vegetačného substrátu. Podporujeme tým hlavne priepustnosť a regeneráciu koreňov, zvyšujeme biologickú aktivitu vegetačného substrátu a podporuje výmenu plynov v pôde s odľahčením vrchnej vrstvy. Táto technológia uľahčuje gravitačný pohyb vody a výmenu plynov v koreňovej sústave. Príčinou zhutneného vegetačného substrátu môže byť jeho nevhodná skladba, zhutnenie nadmerným herným a tréningovým procesom alebo nevhodná pôdna zrnitosť.
Ihriskové trávniky odporúčame aerifikovať min. 3 – 5 krát do roka.
Aerifikačné zariadenie umožňuje zrealizovať operáciu aerifikácie s prísevom tým, že vytvorí na 1 m² 800 – 1000 aerifikačných otvorov do ktorých následne rovnomerne prisieva regeneračnú ihriskovú miešanku v nastaviteľnej dávke, približne od 15– 35 g/m² podľa poškodenia a hustoty porastu. Podmienku perforačného prísevu tvorí prerušenie tréningovej činnosti na ihrisku na čas nevyhnutne potrebný na rast a vývoj porastu novovýsevu , príp. mačiny trávnika t.j. min. 15 až dní podľa aktuálneho stupňa poškodenia ihriska.
Ihriskové trávniky odporúčame aerifikovať s prísevom min. 1 – 2 krát do roka.
.

Pieskovanie strojom EUROGREEN PORTAX 3000

Pieskovanie slúži na vylepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie podielu kremičitej zložky. Ak sa pieskovanie používa spolu s aerifikáciou možno dosiahnuť aj v ílovitých pôdach zlepšenie štruktúry vegetačnej vrstvy. Piesok zabezpečí rýchlejšie obsychanie povrchu po dažďových zrážkach. Pri futbalových trávnikov sa používa piesok s priemerom zŕn 0,25 – 2,00 mm., s obsahom kremičitého zrna > 80 % Obsah vápnika obsiahnutý v piesku by nemal prekročiť hodnotu 5 %.
Osvedčená je vibračná výkonná samonakladacia pieskovačka s presným dávkovaním materiálu PORTAX 3000 so šírkou záberu 1 m. Pieskovací automat rovnomerne navrství – zapieskuje celú plochu. Pieskovanie je pre trávnik potrebné realizovať pravidelne spolu s aerifikáciou min. 2 x do roka v jednorazovej dávke 50 t / 7 200 m².
.

Smykovanie

Pod pojmom smykovanie sa rozumie pracovná operácia, ktorá slúži na rozhrnutie nerovností na povrchu trávnika, rozrušovanie rozpadajúcich sa zbytkov po aerifikácii a zrovnanie tejto zeminy prípadne piesku na povrchu pôdy. Pri intenzívne ošetrovaných ihriskových trávnikov je cieľom smykovania zapravenie piesku a top-dressing materiálu do jamiek vytvorených pri aerifikácii. Ak sa na povrchu vyskytnú nerovnosti spôsobené krtincami, alebo chodbičky po myšiach alebo hrabošoch rozhŕňajú sa smykovaním a zároveň sa povrch urovná. Urovnávanie nerovnosti a vypĺňanie trávnika je spojené s hnojením na podporu rýchleho prerastania.
Smykovanie by sa malo stať bežným regeneračným ošetrením v priebehu vegetačnej sezóny, ktoré môže nahradiť úlohu valcovania. Najvhodnejšie obdobie pre tento úkon je obdobie rýchleho rastu tráv a to skorá jar alebo jeseň. Využívajú sa zaťahovacie siete, ktoré sa používajú k plošnému smykovaniu menších plôch.
.

Aplikácia prípravkov proti zaburineniu, chorobám a škodcom postrekovacím vozíkom AGRI-FAB

Okrem základných úkonov regenerácie trávnika je vhodné ešte zaradiť:

      • reguláciu zaburinenosti
      • aplikáciu prípravkov proti chorobám
      • aplikáciu prípravkov proti škodcom

Trávnik napádajú rôzne choroby, škodcovia a taktiež podlieha náletovej introdukcíi burín. Navrhneme Vám, následne dodáme a aplikujeme vhodné herbicídne, fungicídne a zoocídne prípravky. Aplikačným samopojazdovým zariadením rovnomerne naaplikujeme na trávnik vhodne množstvo vody a prípravku.