Trávnik je živý ekosystém,

ktorý sa dá charakterizovať všetkými životnými prejavmi, ktoré sú typické pre rastliny: rast a vývoj, ale aj starnutie a odumieranie podzemných i nadzemných častí. Prirodzeným rozkladom  nastáva prísun odumretého biologického materiálu do trávnika, dochádza k jeho postupnému hromadeniu a následne k viacerým problémom. Pre odstránenie týchto problémov sa vykonáva regenerácia. Celková regenerácia je to opatrenie medzi ktoré sa zaraďujú najmä:
top dressing, aerifikácia, vertikutácia, smykovanie, valcovanie, pieskovanie a dosev.

Top dressing
Top dressing je proces pridávania zmiešanej pôdy na povrch trávnika. Medzi výhody patrí vyrovnanie nerovností povrchu, zvýšenie drenáže a zakoreňovanie, používa sa aj pri výsevoch a dosevoch. Top dressing kombinuje piesok, zeminu a rašelinu. Podiel týchto troch zložiek sa líši v závislosti od druhu pôdy. Rašelina by mala byť jemná, ako náhrada slúži dobre rozložená miešanka odumretých listov. Zemina by mala byť stredne hrubá, nie príliš piesčitá. Piesok sa používa jemný pričom, nie je vhodné používať morský.

Pred použitím top dressingu, by mal byť trávniky pokosený, aby sa materiál dostal rovnomerne na povrch pôdy. Top dressing sa aplikuje v tenkej vrstve od 1,5 – 10 mm. Na top dressing sa používajú celoplošné alebo samonakladacie pieskovače. Pre hlinité pôdy sa používa stredne hrubý piesok s veľkosťou častíc 0,1 až 0,5 mm. Na zlepšenie ťažkých pôd sa použije hrubozrnný piesok a veľkosťou častíc 0,5 až 1 mm.

Aerifikácia
Pri aerifikácii – prevzdušňovaní ide o mechanické prepichovanie trávnika s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností, hlavne vzdušného a vodného režimu zhutneného vegetačného substrátu. Príčinou zhutneného vegetačného substrátu môže byť jeho nevhodná skladba, zhutnenie nadmernou záťažou alebo nevhodná pôdna zrnitosť.

Hlavným cieľom aerifikácie je uvoľniť kompaktnosť, čiže odstrániť utlačenú pôdu, ktorá bola spôsobená pohybom hráčov alebo aj mechanizáciou. Aerifikácia podporuje hlavne priepustnosť a regeneráciu koreňov, takže sa mačina lepšie regeneruje, podporí sa rast koreňového systému, odnožovanie, zvýši sa biologická aktivita vegetačného substrátu, podporuje sa výmena plynov v pôde a odľahčuje sa vrchná vrstva. Táto technológia uľahčuje gravitačný pohyb vody a výmenu plynov v koreňovej sústave.

Aerifikácia sa vykonáva v dobe, keď tráva aktívne rastie, aby sa mohla rýchlo zotaviť. Zotavenie po aerifikácii trvá na trávnikoch 15 dní. V studených oblastiach je prevzdušnenie najlepšie vykonávať v máji až septembri. V teplých oblastiach, je najlepší termín na aerifikáciu od konca jari až do neskorého leta. Po tomto období hrozí riziko poškodenia mrazom, pretože trávnik nebude mať čas na zotavenie pred studeným počasím.

Ihriskové trávniky sa odporúča aerifikovať min. 4 – 5 krát do roka. Načasovanie je veľmi dôležité pre športové udalosti, pretože do otvorov sa môžu zachytiť kopačky hráčov. Viac prevzdušňovaná alebo častejšie prevzdušňované oblasti sú oblasti ktoré sú viac zaťažované (bránkovisko, stredové a rohové miesta).

Vertikutácia
Vertikutácia je po kosení najdôležitejším krokom v starostlivosti o trávnik. Vertikutácia slúži na prevzdušnenie drnovej vrstvy a zníženie množstva starej trávy v nej. Vertikutáciou sa zvyšuje cirkulácia vzduchu a tým, že sa naruší drnová vrstva, zrýchli sa priesak vody a živín vegetačnej vrstvy.

Nemenej významná úloha vertikutácie je zvýšenie prívodu svetla k odnožovacej zóne a podpora rastu. Pri vertikutácii sa narezáva trávna plsť rotujúcimi nožmi, vzdialenými od seba asi 10 mm. Trávna plsť vzniká na spodnej časti trávnika ukladaním odumretých časti alebo kúskami pokosenej trávy, ktorú kosačka nevtiahla do zberového koša. Neskôr sa ukladajú pri koreňoch rastlín a po čase zabraňujú prenikaniu vlhkosti a bránia tiež prenikaniu čerstvému vzduchu ku koreňom. Pravidelne prevzdušňovaný trávnik je hustejší, pretože sa narúša vrchná vrstva korienkov, čo ich stimuluje k novým výhonom. Trávnik je odolnejší voči extrémnym teplotám a lepšie znáša poveternostné výkyvy.

Vertikutácia sa vykonáva dvakrát ročne. Prvá od polovice apríla začiatkom mája, kedy je tráva už schopná regenerácie, druhá vertikutácia sa môže vykonávať v období august až september – vtedy je trávnik ešte stále schopný regenerovať. Nevykonáva sa neskoro na jeseň. Pri silne zaťažovaných trávnikoch alebo častom kosení by sa mala vertikutácia urobiť ešte raz, a to ku koncom leta, aby sa mach a choroby nemohli usadiť cez zimu vo vrstve trávnej plsti.

Smykovanie trávnika
Pod pojmom smykovanie sa rozumie pracovná operácia, ktorá slúži na rozhrnutie nerovností na povrchu trávnika, rozrušovanie rozpadajúcich sa zbytkov po aerifikácii a zrovnanie tejto zeminy na povrchu pôdy.

U intenzívne ošetrovaných ihriskových trávnikov je cieľom smykovania zapravenie piesku a top-dressing materiálu do jamiek vytvorených pri aerifikácii. Ak sa na povrchu vyskytnú nerovnosti spôsobené krtincami, alebo chodbičky po myšiach alebo hrabošoch rozhŕňajú sa smykovaním a zároveň sa povrch urovná. Urovnávanie nerovnosti a vypĺňanie trávnika je spojené s hnojením na podporu rýchleho prerastania.

Smykovanie by sa malo stať bežným regeneračným ošetrením v priebehu vegetačnej sezóny, ktoré môže nahradiť úlohu valcovania. Najvhodnejšie obdobie pre tento úkon je obdobie rýchleho rastu tráv a to skorá jar alebo jeseň. Využívajú sa zaťahovacie siete, ktoré sa používajú k plošnému smykovaniu menších plôch. U väčších plôch sa využíva špeciálny smyk ktorý môže vykonávať tiež plytšiu aerifikáciu.

Valcovanie
Hlavnou úlohou po vykonaní výsevu je valcovanie. Valcovanie sa vykonáva na futbalových a golfových trávnikoch kvôli vyrovnaniu a spevneniu povrchu trávnika. Úlohou je zhutniť mierne prekyprený povrch pôdy, obnoviť kapilaritu na nakyprených pôdach a pritlačiť povytiahnuté rastliny po zime. Pri valcovaní sa pritláča substrát, a tým sa dosiahne dobrá väzba medzi vegetačným substrátom a semenom. Tento úkon sa vykonáva veľmi často hlavne u golfových trávnikov, účelom ktorého je zvýšenie rýchlosti greenu o 300 mm v deň valcovania a o 150 mm deň po valcovaní. Valcovanie u golfových trávnikov sa vykonáva každý druhý deň, rovnako ako kosenie. Používa sa aj po doseve a pri zapravení piesku a top-dressingu do drážok a jamiek po aerifikácii a vertikutácii.

Valcovanie urýchľuje klíčenie a vzchádzanie rastlín a dobrú kapilárnu vzlínavosť. Pravidelne valcované povrchy sú menej náchylné na tvorbu suchých miest a vznik rôznych škvrnitostí. Valcovaním sa zníži spotreba vody a hnojív, zlepší sa kvalita trávnika.

Príliš časté valcovanie nie je odporúčané, pretože má za následok utuženie vegetačnej vrstvy, čím vzniká zabránenie prístupu vzduchu, vody a živín ku koreňom tráv a tým dochádza k zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého. Za škodlivé zhutnenie sa považuje odpor zistení penetrometrom do hĺbky 10 mm na hodnotu 2,5.

Na upadnutých zeminách s nebezpečenstvom vytvárania prísušku vplyvom dažďa alebo závlahy sa používa valec ryhovaný. Na kyprejších vegetačných vrstvách s piesčitým charakterom základu je účelnejšie valcovanie ťažším hladkým valcom.

Valcovanie je nutné vykonať za priaznivých vlhkostných podmienok bez nebezpečenstva vytvárania hlbších pojazdových rýh po týchto ťažkých mechanizmoch. V prípade poškodenia časti základného drnu, napr. vplyvom dažďa alebo z dôvodu výskytu veľkého množstva krtincov, je po ich rozhrnutí a doseve možnosť využiť k utuženiu vegetačnej vrstvy drevené ploché šľapky alebo ručný záhradnícky valec.

Pieskovanie
Pieskovanie je úkon, ktorý slúži na vylepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie podielu kremičitej zložky. Ak sa pieskovanie používa spolu s aerifikáciou možno dosiahnuť aj v ílovitých pôdach zlepšenie štruktúry vegetačnej vrstvy. Časté menšie dávky piesku udržujú trávnu plsť priestupnou pre živiny, vodu a takisto pre vzduch. Pieskovanie sa vykonáva 1 x za rok ako súčasť kompletných regeneračných opatrení v letnom období. Najčastejšie sa používa ostrý kremičitý piesok. Piesok zabezpečí rýchlejšie osychanie povrchu po dažďových zrážkach. Pri futbalových trávnikov sa používa piesok s priemerom zŕn 0,25 – 2,00 mm, pri golfových trávnikoch -jamkoviskách 0,25 – 0,75 mm. Obsah vápnika obsiahnutý v piesku by nemal prekročiť hodnotu 5 %.

Okrem uvedených úkonov regenerácie trávnika možno ešte zaradiť:

  • reguláciu zaburinenosti
  • aplikáciu prípravkov proti chorobám
  • aplikáciu prípravkov proti škodcom

O tom viac v časti: Buriny, choroby, škodcovia.

Po vykonaní všetkých úkonov celkovej regenerácie by mal byť trávnik ponechaný v pokoji. Najoptimálnejšia dĺžka obdobia kľudu trávnika po celkovej regenerácii je 6 týždňov.